Ohlédnutí za seminářem k 75. výzvě IROP „Praktické rady a podněty pro žadatele“

9. listopadu 2017 pořádala Česká psychiatrická společnost seminář, který měl za cíl shrnout důležité skutečnosti související s výzvou, která byla vyhlášena na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče. Těmi se rozumí:

  • Centra duševního zdraví;
  • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby;
  • psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí;
  • mobilní komunitní týmy.

Žádosti je možné podávat od 13. července 2017 do 15. 7. 2020.

Žadatelé mohou finance využít na výstavbu nových objektů, rekonstrukce stávající stavby, nákup budovy, nákup pozemku či nákup přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií či dalšího věcného vybavení (např. nábytek, auto, počítače a software).

Pod jmény přednášejících naleznete i jejich prezentace ve formátu pdf:

Zkušenosti z projektů financovaných díky předchozí výzvě č. 54 prezentoval Mgr. Marek Zeman, vrchní ministerský rada z Odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Standardy vybraných služeb a modelové příklady, jak využít financování pro různé záměry, představil Ing. Michael Viereckl, manažer ČPS pro reformu.

O své praktické zkušenosti s předkládaným projektem na podporu mobilních komunitních týmů v Ústeckém kraji se s účastníky podělil Ing. Ladislav Henlín, ředitel psychiatrické léčebny Petrohrad.

Závěrem seznámila MUDr. Simona Papežová účastníky s aktuálním stavem udržitelného financování podporovaných služeb.

Otázky a odpovědi, které na semináři zazněly:

Kolik projektů může podat jeden žadatel?

Počet projektů na jednoho žadatele není nijak omezen. Omezena je pouze celková částka na jeden podaný projekt, která je maximálně 40 milionů Kč.

Udržitelnost projektu je 5 let. Co se stane, pokud službu přestanu poskytovat např. už po 2 letech?

V případě, že příjemce nedodrží celou dobu udržitelnosti projektu, vrací celkovou částku poskytnuté dotace. Tyto podmínky jsou podrobněji popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, v dokumentu „PODMÍNKY ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE“ (příloha č. 9 a č. 10 Výzvy č. 75).

Jak v současné době popsat finanční dopad na úhrady VZP, když aktuálně ještě nemám k dispozici bodového ohodnocení nových výkonů- např.  odbornosti 914 psychiatrické  sestry, konzultace s pracovníky multidisciplinárního týmu, rodinné psychoedukace apod.?

Finanční dopad na úhrady VZP lze v tuto chvíli popsat pouze obecně ve smyslu, že dojde k navýšení celkové úhrady. Nové výkony, které se ve službách předpokládají, budou od 1. 1. 2018 zveřejněny v Číselníku VZP bez uvedení jejich finančního ohodnocení. Toto finanční ohodnocení bude vypočteno a navrženo až v Seznamu zdravotních výkonů Ministerstva zdravotnictví ČR, který bude uveřejněn až k 1.1.2019.

Jak se vyjádřit k souladu s koncepcí krajského zdravotnictví, pokud Zlínský kraj zatím žádnou koncepci nemá?

Pokud neexistuje koncepce kraje je možné to nahradit jednorázovým stanoviskem příslušného odboru kraje.

Neumím si představit, jaké informace VZP vyžaduje k udržitelnosti projektu ohledem  lidských zdrojů –  má se jednat o jména konkrétních osob s danou odborností včetně doložení o specializaci?

Pokud existuje již konkrétní tým, je to nejlepší. V případě, že budete tým tvořit, tak popsat požadavky na členy týmu a způsob, jak budete řešit nábor a výběr.

Jak popsat konkrétní budoucí spolupráci rozšířené ambulance s ostatními poskytovateli péče  (třeba mobilních týmů, stacionářem, CDZ)  a provázanost jednotlivých služeb, pokud takové služby v kraji zcela absentují a pouze je v plánu v rámci reformy takové služby zřídit?

Popište konkrétní aktivity a způsob vzájemné spolupráce a komunikace se stávajícími službami pro duševně nemocné.

 


Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví – č. 11 – listopad 2017

Jedenácté vydání Zpravodaje vám přináší aktualizovaný program Semináře k 75. výzvě IROP, který se uskuteční 9. 11. 2017 ve Vondráčkově posluchárně PK 1. LF UK, od 10:00 hod. Klikněte na obrázek a dozvíte se vše potřebné!

Projekt MINDSET proti předsudkům

S potěšením oznamujeme, že výsledky projektu MINDSET, který realizoval tým pod vedením PhDr. Petra Winklera z NÚDZ a jenž byl podpořen norskými granty, byly publikovány v renomovaném časopise Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Videoklipy, které také vznikly v rámci stejného projektu doposud shlédlo více než 650 000 osob. Pokud jste je ještě neviděli, máte možnost. […]

Jaké jsou dopady duševních potíží Britů na ekonomiku Spojeného království? A jak si stojí Česko?

Jaké dopady mají duševní potíže Britů na ekonomiku Spojeného království? Premiérka Theresa Mayová to chtěla vědět. A tak v lednu pověřila tým odborníků z oboru psychiatrie. Výsledky právě zveřejněné studie překvapily i vědce samotné. 1 ze 6 Britů se potýká s duševní nemocí. Ročně kvůli těmto problémům přijde o práci na 300 000 lidí. A […]

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví – č. 10 – říjen 2017

Desáté vydání Zpravodaje Vám představí jeden z šesti projektů připravovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem podpory implementace reformy psychiatrické péče nazvaný „Multidisciplinární přístup“.  

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví – č. 9 – říjen 2017

Deváté vydání Zpravodaje Vás zve na seminář pro žadatele k 75. výzvě IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. Seminář k 75. výzvě IROP – Praktické rady a podněty pro žadatele V případě zájmu svou účast potvrďte na reforma@psychiatrie.cz nejpozději do 1.11.2017. Datum:                ​                  9. 11. 2017  Místo konání:                     Vondráčkova posluchárna PK 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha […]

Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XX.

Ve dnech 5. – 6. 10. 2017 proběhla celostátní konference „Po stopách psychiatrického ošetřovatelství“, která byla určena převážně nelékařským zdravotnickým pracovníkům působícím v oblasti péče o duševní zdraví. Do Prahy se sjelo přes 150 sester, sociálních pracovníků i adiktologů z různých regionů České republiky, aby společně sdíleli své zkušenosti, předávali si příklady dobré praxe a také se […]