Spuštěn projekt „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“

MZD

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným. Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými. Nástrojem bude standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky. Projekt je součástí implementace principů Strategie reformy psychiatrické péče.

eu op

Název projektu: Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Specifický cíl projektu: Projekt zajistí podmínky pro standardizaci multidisciplinárního přístupu v péči o duševně nemocné a zavede ho do praxe zdravotních a sociálních poskytovatelů služeb prostřednictvím podpory metodiků i sdílené dobré praxe.

Žadatel: Ministerstvo zdravotnictví

Předmět projektu: zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými na těchto úrovních:

 • Multidisciplinární tým (CDZ, psychiatrické nem., akutní od. ve vš. nem. atd.)
 • Virtuální tým (ambulance, komunitní tým, lůžkové zařízení atd.)
 • Komunitní síť

Zavedení bude předcházet standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky.

Cíle projektu: vytvořit, ověřit a aktualizovat metodiku:

 • Standardizovat multidisciplinární přístup v různých typech péče o duševně nemocné (CDZ, psychiatrické nemocnice, akutní oddělení ve všeobecných nemocnicích atd.), v tzv. multidisciplinárním týmu.
 • Vzájemně propojit a sjednotit přístup všech subjektů, které jsou zapojeny do péče o duševně nemocné (pracovníci nepatří do jedné organizace, ale je žádoucí, aby úzce spolupracovali – ambulance, komunitní tým, lůžkové zařízení atd.), v tzv. virtuálním týmu.
 • Stanovit koncept a podobu multidisciplinární spolupráce na určitém území, aby bylo možno společně koordinovat proces inkluze u konkrétních osob, v tzv. komunitní síti.
 • Zavést multidisciplinární přístup, kulturu koordinace a spolupráce na všech výše uvedených úrovních do každodenní praxe (konkrétní podpora pro 96 týmů).
 • Podpořit sdílení dobré praxe v týmech využívajících multidisciplinární přístup účastí na tuzemských i zahraničních stážích a spoluprací se zahraničním tutorem.

Klíčové aktivity projektu:

 KA 1: Vytvoření metodiky multidisciplinárního přístupu

Harmonogram KA: 09/2017-08/2022

Cílem této klíčové aktivity je standardizovat multidisciplinární přístup v multidisciplinárním týmu v různých typech péče o duševně nemocné, vzájemně propojit a sjednotit přístup všech subjektů zapojených do péče o duševně nemocné, stanovit koncept a podobu multidisciplinární spolupráce na určitém území, vytvořit expertní tým, který bude v dalších aktivitách zajišťovat implementaci přístupu u konkrétních týmů.

Předmětem této klíčové aktivity je standardizace multidisciplinárního přístupu jako základní metody používané v péči o duševně nemocné. V rámci aktivity bude vytvořeno potřebné know-how metodiky multidisciplinární spolupráce a budou proškoleni metodici, kteří budou podporovat zavedení této metodiky do praxe na úrovni jednotlivých krajů i konkrétních poskytovatelů péče o duševně nemocné.

Cílovou skupinou této klíčové aktivity jsou gestor a metodici multidisciplinárního přístupu, týmy poskytovatelů psychiatrické péče a pracovníci různých subjektů, kteří tvoří tzv. komunitní síť péče o duševně nemocné.

Výstupy:

 • Metodika multidisciplinární spolupráce (1)
 • Proškolení metodici multidisciplinární práce (8)

KA 2: Zavedení multidisciplinárního přístupu

Harmonogram KA: 07/2017-08/2020

Cílem této klíčové aktivity je dostat principy multidisciplinárního přístupu do širokého povědomí odborné veřejnosti a zavést je do každodenní praxe.

Metodici podpoří či iniciují vznik multidisciplinárních týmů, které budou společně na konkrétních příkladech z praxe probírat správné postupy v jednotlivých případech, a zavádět tak multidisciplinární přístup do každodenní praxe na různých úrovních (1) v běžné péči o pacienty/klienty, kteří jsou aktuálně v péči, 2) a 3) na zvoleném území). Multidisciplinární týmová spolupráce nevznikne pouze tím, že pracovníci různých profesí jsou organizačně pod jednou střechou. Dosáhnout týmové spolupráce jako takové, a zvláště pak týmové spolupráce různých profesí je komplexní proces.

Předmětem této klíčové aktivity je zavedení metodiky multidisciplinární spolupráce vytvořené v rámci KA 1 do reálné praxe poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním i do spolupráce sítí služeb, ale i všech subjektů a úřadů majících vliv na kvalitu života duševně nemocných na určitém území.

Aktivita bude kontinuálně probíhat na třech úrovních (viz KA 01) a v každém bude mít svoji specifickou podobu:

 • Multidisciplinární týmy
 • Virtuální týmy v síti služeb pro duševně nemocné
 • Zapojování komunitních zdrojů (komunitní síť)

Cílovou skupinou této klíčové aktivity jsou pracovníci služeb pro duševně nemocné, úředníci státní správy a zaměstnanci dalších dotčených institucí a organizací.

Výstupy:

 • Zpráva o fungování minimálně 96 podpořených multidisciplinárních týmů (zavedení multidisciplinárního přístupu, podpora první fáze fungování prostřednictvím realizace supervizí, týmových koučinků a kazuistických seminářů)

KA 3: Podpora multidisciplinárních týmů

Harmonogram KA: 09/2017-08/2020

Cílem aktivity je podpořit sdílení dobré praxe se zaměřením na multidisciplinární spolupráci v oblasti péče o duševně nemocné, a umožnit multidisciplinárním týmům spolupráci se zahraničním tutorem, který přinese svoji zkušenost s fungováním multidisciplinárního týmu a bude přinášet nápady a praktické zkušenosti do fungování nově vytvářených týmů v ČR.

Předmětem této aktivity je podpora sdílení know-how v péči o duševně nemocné především s důrazem na multidisciplinární spolupráci a roli jednotlivých členů těchto týmů.

Aktivita je zaměřena na sdílení best practice v jednotlivých formách služeb a oblastech péče v rámci ČR a na přenos zahraničního know-how do podmínek ČR.

Aktivita bude probíhat skrze:

 • stáže u týmů, které fungují odpovídajícím způsobem (v ČR i v zahraničí),
 • práci zahraničních tutorů u konkrétních poskytovatelů služeb pro duševně nemocné.

 Výstupy:

 • Krátké zprávy ze stáží (jedna osoba = jedna zpráva)
 • 30 zpráv o využití tutora

KA 4: Evaluace

Harmonogram KA: 09/2017-08/2020

Cílem aktivity je zhodnocení zvoleného postupu v zavedení multidisciplinárního přístupu do péče o duševně nemocné, kontrola a provádění procesů tak, aby bylo možné dosáhnout cílů projektu nejlepším možným způsobem, v neposlední řadě ověřit úspěšnost implementace multidisciplinárního přístupu.

Předmětem této aktivity jsou všechny aktivity spojené s celkovou evaluací zavedení multidisciplinárního přístupu do péče o duševně nemocné. Bude se jednat o evaluaci smíšenou dle stanovených cílů. Jejím vypracováním bude pověřen externí dodavatel, který bude vybrán ve veřejné zakázce. Ze strany realizačního týmu ponese odpovědnost za výběr a komunikaci s dodavatelem Gestor multidisciplinárního přístupu, s dodáním potřebných podkladů bude pomáhat i Odborný konzultant pro sdílení dobré praxe.

Uživateli výstupů jsou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo páce a sociálních věcí, Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Výstupy:

 • Vstupní evaluační zpráva (1)
 • Průběžná procesní evaluace (1)
 • Závěrečná evaluační zpráva (1)

Cílová skupina projektu:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začlenění
 • Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Náklady projektu: 291.025,80 Kč

Realizace projektu:

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 8. 2020

 

 


Přečtěte si příklady deinstitucionalizace v evropských příkladech dobré praxe díky publikaci „Za zdmi“

Fokus Praha vydal díky podpoře MZ český překlad knihy Za zdmi, kterou redakčně sestavili Lorenzo Toresini a Roberto Mezzina z příspěvků mezinárodní konference v italském Meranu v roce 2004.   Kniha je ke stažení na www.fokus-praha.cz nebo ji lze získat v tištěné formě přímo ve Fokusu Praha. Předmluvu k českému vydání napsal Pavel Novák, ředitel […]

Závěr dubna patří 2. ročníku filmového festivalu „Na hlavu“

  Klikněte na obrázek – otevře se vám a program tak lépe přečtete!

Nalaďte si na Youtube cyklus „Život za zdí“

Přes počítač, tablet či mobilní telefon můžete snadno zhlédnout cyklus tématických videí věnovaných problematice duševních onemocnění. Ověřené informace, jejichž garanty jsou špičkoví čeští psychiatři, psychologové i lékaři urgentní medicíny z celé České republiky (MUDr. Martin Hollý, Prof. MUDr. Cyril Höschl, MUDr. Jana Šeblová, MUDr. Jiří Zika, Doc. PhDr. Marek Preiss, Prof. MUDr. Jiří Horáček, Prof. MUDr. […]

Posun v reformě psychiatrické péče: vznik Center duševního zdraví

V reformě psychiatrické péče došlo k výraznému posunu. Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Programu podpory center duševního zdraví na vznik prvních pěti Center duševního zdraví (CDZ), které budou po dobu 18 měsíců podpořeny evropským projektem. Zahájení jejich činnosti předpokládáme v červenci tohoto roku. V průběhu příštího roku budou vypsány […]

Fashion for Fokus s podtitulem „Zaostřeno na osobitost“

Fokus Praha, z.ú. vás srdečně zve na 4. ročník benefiční módní přehlídky Fashion for Fokus s podtitulem „Zaostřeno na osobitost“. 24. dubna v Českém muzeu hudby se stanete součástí světa, kde se představí originální móda, talentovaní umělci a hlavně osobitý přístup k životu i duševnímu zdraví. Pobaví vás skvělá podívaná a zahřeje dobrý pocit, že vybrané finanční […]

Oznámení o vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví a pozvánka na Seminář pro žadatele

    Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 23. března 2018 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví.  Hlásit se mohou poskytovatelé sociálních služeb a/nebo poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví ve vybraných krajích (Hl. město Praha, Jihomoravský, Olomoucký a Ústecký kraj a kraj Vysočina) v trvání 18 […]