Norské fondy přispěly třemi sty miliony korun k reformě péče o duševní zdraví v ČR

Loga

V úterý 12. září 2017 se v Praze konala celodenní odborná konference na téma „Přínos Norských fondů k reformě péče o duševní zdraví v ČR“, jejímž cílem bylo zhodnotit využití dotačních programů investovaných do péče o duševní zdraví pocházejících právě z Norských fondů. Z těch se v minulém programovacím období 2009–2014 do této oblasti u nás proinvestovalo téměř 300 milionů Kč.

Konference se za stranu donátora účastnili zástupci norského ministerstva zdravotnictví a Norského úřadu pro veřejné zdraví a za příjemce dotačních titulů zástupci jak institucionální, tak i komunitní péče v ČR. Společně diskutovali nejen dobrou praxi a příklady vhodné k následování i v budoucnu, ale i možná úskalí podobně zaměřených programů a projektů.

„Tzv. Norské fondy a projekty z nich vyplývající znamenaly a znamenají vhodnou komplementární aktivitu k probíhající reformě péče o duševní zdraví v ČR. V minulosti byly z tohoto dotačního titulu podpořeny jak některé psychiatrické nemocnice, které v důsledku toho zavedly ucelený způsob léčby a snáze tím připravily řadu pacientů na lepší a rychlejší návrat do běžného života, tak organizace působící v komunitě, které poskytují návaznou péči pro osoby propuštěné z ústavního zařízení. Za tuto finanční, ale i konzultační pomoc jsme donátorské straně vděčni a byli bychom rádi, kdyby nás podpořila i v rámci budoucího programovacího období,“ shrnula přínos Programu CZ11 – Iniciativy veřejného zdraví náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Lenka Teska Arnoštová.

Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP Martin Anders k tématu dodal: „Psychiatrická společnost ČLS JEP by na tomto místě ráda poděkovala donátorům za poskytnuté finanční prostředky. Současně si velmi váží toho, že mohla již v iniciální etapě aktivně participovat na přípravě a vytváření tematického zaměření dotačního programu. Aktivita tzv. Norských fondů v době, kdy nebylo zřejmé, zda a jak bude případný reformní proces finančně podpořen, se se svými projekty významně podílela na přípravě živné půdy, na které nyní vznikají robustnější projekty reformy psychiatrické péče v ČR. Odborná společnost by přivítala možnost další podpory v novém programovacím období, a to především pro oblasti, které by dále smysluplně doplňovaly aktivity reformy psychiatrické péče. Jedním z příkladů je dlouhodobě zanedbávaná oblast prevence vzniku duševních poruch, jejíž význam v moderní přetechnizované společnosti není třeba zdůrazňovat.“

Svoje zkušenosti a vize představili také odborníci z Norského království. S tvorbou politik duševního zdraví v Norsku seznámila přítomné Ellinor F. Major, ředitelka odboru veřejného zdraví norského ministerstva zdravotnictví: „Bílá kniha, která podrobně popisuje stav, výzvy a vizi pro služby v oblasti duševního zdraví v Norsku, byla důležitým základem pro plán budoucích aktivit. Plán měl silnou parlamentní a politickou podporu, a tak byla zajištěna jeho kontinuita napříč jednotlivými politickými reprezentacemi v průběhu desetiletého období jeho realizace. Velmi důležité bylo také důkladné sledování naplňování cílů ze strany našeho ministerstva zdravotnictví.“

Zástupci Norského institutu pro veřejné zdraví, který působil v období 2009–2014 jako partner programu, prezentovali svoje zkušenosti s jeho realizací v České republice: „V průběhu naší spolupráce jsme měli možnost poznat Českou republiku, výzvy a příležitosti v oblasti veřejného zdraví a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči. Profesionální přístup zprostředkovatele Programu CZ11 na nás silně zapůsobil a navázali jsme velmi dobrou spolupráci. Norští experti zapojení v podpořených projektech jako partneři ocenili vysokou odbornost českých kolegů a vzájemnou spolupráci. Věříme, že projekty Programu CZ11 budou pevným základem pro budoucí spolupráci Norska a České republiky,“ uvedl prof. Andrej Grjibovski.

„Norské fondy jednoznačně dosáhly v rámci českého systému péče o duševní zdraví výborných výsledků, což zakládá důvod k optimismu v aktuální fázi přípravy nového programového období Norských fondů,“ uzavřela první tajemnice Velvyslanectví Norského království Janiche Berseth.


Informace z workshopu o duševním zdraví ve spolupráci s Trimbos institutem a pod záštitou EU Compass

5. 9. 2017 hostila Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze workshop s tematikou duševního zdraví, připravený ve spolupráci s nizozemským Trimbos institutem a pod záštitou organizace EU Compass.  Obsah byl samozřejmě zaměřený na aktuálně probíhající reformu psychiatrické péče v České republice. Za Trimbos institut, který je zároveň spolupracujícím centrem WHO pro šíření dobré praxe v oblasti duševního zdraví, […]

Informace o projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné. Předmětem projektu je přispět ke změně systému poskytování péče o duševně nemocné z převážně institucionálního modelu na převažující komunitní způsob. Nástrojem bude tvorba a posílení regionálních sítí péče, první kroky v transformaci nemocnic, nastavování nových způsobů financování péče a definice kvality péče. Projekt […]

Odborná garance implementace Strategie reformy psychiatrické péče

Na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče dohlíží Odborná rada pro odbornou garanci SRPP a Výkonný výbor pro řízení implementace SRPP. Obě tělesa byla ustavena v červnu letošního roku, kdy členové přijali dekrety z rukou náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. Zdroj: MZd, uprostřed PhDr. Ivan Duškov, předseda Výkonného výboru […]

Centrum pro regionální rozvoj ČR potvrdilo více než 1,5 miliardy Kč pro investiční projekty v oblasti psychiatrie

Pět nemocnic v krajích postaví za peníze z evropských fondů nové budovy pro svá psychiatrická oddělení, další dvě stavebníci opraví a vznikne nové centrum duševního zdraví. Celkem si zařízení rozdělí více než 1,5 miliardy korun. Peníze byly vyčleněny na zřizování nových či rekonstrukce center duševního zdraví, stacionářů a ambulancí nebo zařízení akutní psychiatrické péče ve […]

Dobřany podepsaly s psychiatrickou nemocnici memorandum o spolupráci

Dobřany se s psychiatrickou nemocnicí domluvily na spolupráci v kulturních a vzdělávacích aktivitách. Společně budou také usilovat o destigmatizaci psychicky nemocných osob a napomáhat k jejich návratu na trh práce formou důstojných příležitostí. V plánu je spolupráce s různými spolky a zájmovými organizacemi. Starosta míní, že je potřeba podpořit nemocnici a dát najevo, „že je […]

Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I.

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví I. Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen CDZ). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči […]