Spuštěn projekt „Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným“

MZD

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným. Předmětem projektu je zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými. Nástrojem bude standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky. Projekt je součástí implementace principů Strategie reformy psychiatrické péče.

eu op

Název projektu: Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Specifický cíl projektu: Projekt zajistí podmínky pro standardizaci multidisciplinárního přístupu v péči o duševně nemocné a zavede ho do praxe zdravotních a sociálních poskytovatelů služeb prostřednictvím podpory metodiků i sdílené dobré praxe.

Žadatel: Ministerstvo zdravotnictví

Předmět projektu: zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody práce s duševně nemocnými na těchto úrovních:

 • Multidisciplinární tým (CDZ, psychiatrické nem., akutní od. ve vš. nem. atd.)
 • Virtuální tým (ambulance, komunitní tým, lůžkové zařízení atd.)
 • Komunitní síť

Zavedení bude předcházet standardizace tohoto přístupu prostřednictvím vytvoření metodiky.

Cíle projektu: vytvořit, ověřit a aktualizovat metodiku:

 • Standardizovat multidisciplinární přístup v různých typech péče o duševně nemocné (CDZ, psychiatrické nemocnice, akutní oddělení ve všeobecných nemocnicích atd.), v tzv. multidisciplinárním týmu.
 • Vzájemně propojit a sjednotit přístup všech subjektů, které jsou zapojeny do péče o duševně nemocné (pracovníci nepatří do jedné organizace, ale je žádoucí, aby úzce spolupracovali – ambulance, komunitní tým, lůžkové zařízení atd.), v tzv. virtuálním týmu.
 • Stanovit koncept a podobu multidisciplinární spolupráce na určitém území, aby bylo možno společně koordinovat proces inkluze u konkrétních osob, v tzv. komunitní síti.
 • Zavést multidisciplinární přístup, kulturu koordinace a spolupráce na všech výše uvedených úrovních do každodenní praxe (konkrétní podpora pro 96 týmů).
 • Podpořit sdílení dobré praxe v týmech využívajících multidisciplinární přístup účastí na tuzemských i zahraničních stážích a spoluprací se zahraničním tutorem.

Klíčové aktivity projektu:

 KA 1: Vytvoření metodiky multidisciplinárního přístupu

Harmonogram KA: 09/2017-08/2022

Cílem této klíčové aktivity je standardizovat multidisciplinární přístup v multidisciplinárním týmu v různých typech péče o duševně nemocné, vzájemně propojit a sjednotit přístup všech subjektů zapojených do péče o duševně nemocné, stanovit koncept a podobu multidisciplinární spolupráce na určitém území, vytvořit expertní tým, který bude v dalších aktivitách zajišťovat implementaci přístupu u konkrétních týmů.

Předmětem této klíčové aktivity je standardizace multidisciplinárního přístupu jako základní metody používané v péči o duševně nemocné. V rámci aktivity bude vytvořeno potřebné know-how metodiky multidisciplinární spolupráce a budou proškoleni metodici, kteří budou podporovat zavedení této metodiky do praxe na úrovni jednotlivých krajů i konkrétních poskytovatelů péče o duševně nemocné.

Cílovou skupinou této klíčové aktivity jsou gestor a metodici multidisciplinárního přístupu, týmy poskytovatelů psychiatrické péče a pracovníci různých subjektů, kteří tvoří tzv. komunitní síť péče o duševně nemocné.

Výstupy:

 • Metodika multidisciplinární spolupráce (1)
 • Proškolení metodici multidisciplinární práce (8)

KA 2: Zavedení multidisciplinárního přístupu

Harmonogram KA: 07/2017-08/2020

Cílem této klíčové aktivity je dostat principy multidisciplinárního přístupu do širokého povědomí odborné veřejnosti a zavést je do každodenní praxe.

Metodici podpoří či iniciují vznik multidisciplinárních týmů, které budou společně na konkrétních příkladech z praxe probírat správné postupy v jednotlivých případech, a zavádět tak multidisciplinární přístup do každodenní praxe na různých úrovních (1) v běžné péči o pacienty/klienty, kteří jsou aktuálně v péči, 2) a 3) na zvoleném území). Multidisciplinární týmová spolupráce nevznikne pouze tím, že pracovníci různých profesí jsou organizačně pod jednou střechou. Dosáhnout týmové spolupráce jako takové, a zvláště pak týmové spolupráce různých profesí je komplexní proces.

Předmětem této klíčové aktivity je zavedení metodiky multidisciplinární spolupráce vytvořené v rámci KA 1 do reálné praxe poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním i do spolupráce sítí služeb, ale i všech subjektů a úřadů majících vliv na kvalitu života duševně nemocných na určitém území.

Aktivita bude kontinuálně probíhat na třech úrovních (viz KA 01) a v každém bude mít svoji specifickou podobu:

 • Multidisciplinární týmy
 • Virtuální týmy v síti služeb pro duševně nemocné
 • Zapojování komunitních zdrojů (komunitní síť)

Cílovou skupinou této klíčové aktivity jsou pracovníci služeb pro duševně nemocné, úředníci státní správy a zaměstnanci dalších dotčených institucí a organizací.

Výstupy:

 • Zpráva o fungování minimálně 96 podpořených multidisciplinárních týmů (zavedení multidisciplinárního přístupu, podpora první fáze fungování prostřednictvím realizace supervizí, týmových koučinků a kazuistických seminářů)

KA 3: Podpora multidisciplinárních týmů

Harmonogram KA: 09/2017-08/2020

Cílem aktivity je podpořit sdílení dobré praxe se zaměřením na multidisciplinární spolupráci v oblasti péče o duševně nemocné, a umožnit multidisciplinárním týmům spolupráci se zahraničním tutorem, který přinese svoji zkušenost s fungováním multidisciplinárního týmu a bude přinášet nápady a praktické zkušenosti do fungování nově vytvářených týmů v ČR.

Předmětem této aktivity je podpora sdílení know-how v péči o duševně nemocné především s důrazem na multidisciplinární spolupráci a roli jednotlivých členů těchto týmů.

Aktivita je zaměřena na sdílení best practice v jednotlivých formách služeb a oblastech péče v rámci ČR a na přenos zahraničního know-how do podmínek ČR.

Aktivita bude probíhat skrze:

 • stáže u týmů, které fungují odpovídajícím způsobem (v ČR i v zahraničí),
 • práci zahraničních tutorů u konkrétních poskytovatelů služeb pro duševně nemocné.

 Výstupy:

 • Krátké zprávy ze stáží (jedna osoba = jedna zpráva)
 • 30 zpráv o využití tutora

KA 4: Evaluace

Harmonogram KA: 09/2017-08/2020

Cílem aktivity je zhodnocení zvoleného postupu v zavedení multidisciplinárního přístupu do péče o duševně nemocné, kontrola a provádění procesů tak, aby bylo možné dosáhnout cílů projektu nejlepším možným způsobem, v neposlední řadě ověřit úspěšnost implementace multidisciplinárního přístupu.

Předmětem této aktivity jsou všechny aktivity spojené s celkovou evaluací zavedení multidisciplinárního přístupu do péče o duševně nemocné. Bude se jednat o evaluaci smíšenou dle stanovených cílů. Jejím vypracováním bude pověřen externí dodavatel, který bude vybrán ve veřejné zakázce. Ze strany realizačního týmu ponese odpovědnost za výběr a komunikaci s dodavatelem Gestor multidisciplinárního přístupu, s dodáním potřebných podkladů bude pomáhat i Odborný konzultant pro sdílení dobré praxe.

Uživateli výstupů jsou Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo páce a sociálních věcí, Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Výstupy:

 • Vstupní evaluační zpráva (1)
 • Průběžná procesní evaluace (1)
 • Závěrečná evaluační zpráva (1)

Cílová skupina projektu:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začlenění
 • Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Náklady projektu: 291.025,80 Kč

Realizace projektu:

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 8. 2020

 

 

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>