Seminář Reforma péče o duševní zdraví

Dne 13. prosince 2019 se uskutečnil seminář Reforma péče o duševní zdraví – Uskutečněné kroky a nejbližší cíle, pořádaný Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) se průběhem reformy péče o duševní zdraví zabývá od roku 2013, kdy byla schválena její strategie. Přinejmenším každý rok je na zasedání Výboru prezentována Ministerstvem zdravotnictví zpráva o postupu prací. Výbor vítá, že práce na reformě postupují a začínají se objevovat první konkrétní výsledky. Na jednom z příštích zasedání Výboru bude téma reformy péče o duševní zdraví opět na programu.

Kromě seznámení s aktuálním stavem reformy péče o duševní zdraví byl seminář věnován tématům: transformace psychiatrických nemocnic, kvalita péče, podpora nových služeb – adiktologické multidisciplinární týmy a ambulance s rozšířenou péčí specializované na adiktologii. Dále zazněly zkušenosti z dobré praxe, a to Centra duševního zdraví Přerov.

Aktuální stav reformy péče o duševní zdraví

Reforma je v gesci Ministerstva zdravotnictví. Je třeba zjistit i spolugestorství dalších resortů, především Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva spravedlnosti. Nejen z tohoto důvodu vznikla Rada vlády pro duševní zdraví. Prioritou tohoto poradního orgánu vlády bude kontrola plnění a koordinace implementace Národního akčního plánu duševního zdraví a souvisejících plánů – Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a Národního akčního plánu prevence sebevražd.

Aktuálně je v rámci reformy realizováno několik projektů. Jedním z nich je projekt Deinstituacionalizace, který řeší změnu institucionálních procesů, zejména klade důraz na to, aby péče byla individuální a aby byly dostupné navazující služby.

V rámci reformy vznikají Centra duševního zdraví (dále jen „CDZ“), prvních 17 již, další 4 jsou vybrána, do roku 2022 by jich mělo být zřízeno dalších 30, ideální počet pro pokrytí celého území ČR je 100. Komplexní péči, složenou ze sociální a zdravotní části, v CDZ budou zajišťovat multidisciplinární týmy, v současné době probíhá jejich pilotáž. Na zajištění financování zdravotní části CDZ je uzavřena smlouva se zdravotními pojišťovnami, sociální část CDZ je financována v rámci krajských sítí sociálních služeb. Financování je namodelováno tak, aby bylo udržitelné. Cílové skupiny CDZ se budou rozšiřovat.

financování akutních oddělení psychiatrické péče v rámci všeobecných nemocnic i psychiatrických nemocnic bylo v roce 2019 uzavřeno memorandum mezi zdravotními pojišťovnami a  poskytovateli lůžkové péče a Ministerstvem zdravotnictví. V řešení je i udržitelnost ambulantních a terénních služeb.

Důležitým dokumentem reformy je Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030, který navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče. Jeho cílem je především zlepšení řízení a poskytování péče o duševní zdraví a dodržování lidských práv. Plán se věnuje mimo jiné i zdravotně-sociálnímu pomezí. V současné době je tento materiál ve fázi vypořádávání připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení před předložením Radě vlády pro duševní zdraví.

Prezentace ke stažení ZDE

Transformace psychiatrických nemocnic

V rámci transformace se nejedná o redukci lůžek, ale o změny v systému, které tuto redukci umožní. Od roku 2012 došlo v psychiatrických nemocnicích k poklesu o 600 lůžek, plánuje se další snížení o 1.000 lůžek.

Jednotlivé psychiatrické nemocnice zpracovávají své transformační plány, které se týkají změn v oblasti zdravotní péče, personální i materiálně technické oblasti a v jejich rámci je dbáno na vyvážený poměr lůžkové péče a komunitní a ambulantní péče. Cílem transformace je opustit paternalistický model vyléčení a zaměřit se na rozvíjení a zvýšení kompetencí pacienta.

V rámci transformace došlo ke snížení počtu dlouhodobých hospitalizací, krátkodobé a střednědobé se nemění. U dlouhodobě hospitalizovaných pacientů bylo v rámci hodnocení sociálních kompetencí zjištěno, že často mají problémy se zajištěním bydlení, nízkými příjmy, polovina z nich má omezenou svéprávnost. Pouze u jedné pětiny pacientů převažuje zdravotní důvod pro hospitalizaci.

Prezentace ke stažení ZDE

Kvalita péče

Kvalita péče byla předmětem analýzy, ke které poskytla metodický standard Světová zdravotnická organizace. Hodnoceno bylo pět oblastí – právo na přiměřenou životní úroveň, právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a duševního zdraví, právo na uplatnění právní způsobilosti a právo na svobodu a osobní bezpečnost, ochrana proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení, právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti. K mapování stavu kvality péče byli přizváni také lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Výsledkem analýzy je, že naplňování těchto práv často iniciováno je, ale ne dostatečně. Na základě výsledků byly s personálem nemocnic projednávány systémové změny, byla zavedena pozice manažera kvality, na úrovni krajů působí rovněž manažeři kvality, kteří mají za úkol podporovat naplňování kvality a lidských práv v nemocnicích a dalších organizacích věnujících se problematice duševního zdraví.

V současné době jsou překládány metodické nástroje WHO QualityRights zaměřené na oblast naplňování lidských práv, proces deinstitucionalizace péče o duševně nemocné, život v komunitě, prevence užití omezovacích prostředků a další. Jsou určeny nejen profesionálům, ale i lidem se zkušeností s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům a měly by být v nejbližší době zveřejněny na stránkách reformy psychiatrické péče.

Prezentace ke stažení ZDE

Centrum duševního zdraví Přerov

CDZ Přerov kombinuje zdravotní a sociální péči, stará se i o celkový zdravotní stav pacienta a jeho zařazení do společnosti, je vhodné i pro nespolupracující pacienty se závažným onemocněním, poskytuje krizové služby a nonstop krizovou linku, nabízí i psychoterapii pro rodiny pacientů. Členem multidisciplinárního týmu je peer konzultant, což se ukazuje jako velmi prospěšné. CDZ se zaměřuje i na destigmatizační osvětové aktivity.

Prezentace ke stažení ZDE

Projekt podpory nových služeb v péči o duševně nemocné – adiktologické multidisciplinární týmy a ambulance s rozšířenou péčí specializované na adiktologii

Mimo velká města jsou služby pro lidi s duševním onemocněním často nedostupné. Systém ambulancí se rozpadl, v lůžkových zařízeních je proto umístěna řada lidí, kteří takovou péči nepotřebují. Co je třeba provést: vytvořit síť ambulantních služeb, oddělit cíle léčebných programů, vytvořit nové typy služeb, změnit vnímání odborné i laické veřejnosti.

Projekt Nové služby má za cíl výše uvedené problémy řešit, a to především z hlediska dostupnosti služeb. Základem je, aby člověk, který má problém se závislostí, zkusil problém řešit sám, a až následně využil služeb poradenství nebo svépomocné aktivity. Tento postup nejméně člověka vytrhává z původních rolí a také je nejméně finančně náročný. Projekt umožní ověřování poskytování adiktologických služeb v CDZ a rozšíření péče v ambulancích a proběhne pilotáž fungování adiktologických multidisciplinárních týmů.

Prezentace ke stažení ZDE

V průběhu celého semináře účastníci pokládali dotazy, které se týkaly například toho, jak bude probíhat destigmatizační osvěta u odborníků, jak bude probíhat podpora organizací, které poskytují služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním, jak bude realizováno naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Nejvíce otázek padlo k příspěvku o CDZ Přerov, a to na konkrétní zkušenosti z praxe.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>