Prohlášení Ministerstva zdravotnictví k odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Prohlášení Ministerstva zdravotnictví k odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška

S ohledem na dezinformace, které se šíří v souvislosti s odvoláním MUDr. Jaromíra Maška z pozice ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, považujeme za žádoucí opětovně zdůraznit fakta, která k odvolání vedla a naznačit širší kontext aktuálně probíhající reformy péče o duševní zdraví.

Na úvod je nutné zmínit, že psychiatrické nemocnice jak v systému péče o duševně nemocné, tak v celém procesu reformy péče o duševně zdraví, zaujímají důležité a nezastupitelné postavení. Jakékoliv spekulace o tom, že psychiatrické nemocnice mají být zlikvidovány, jsou mylné a jak dokládají všechny klíčové veřejně politické dokumenty, celý proces reformy psychiatrické péče a nyní reformy péče o duševní zdraví s nimi celkem logicky počítá jako s významnými partnery – to, co se má postupně s ohledem na zvyšování kvality péče a efektivity celého systému proměňovat, je jejich úloha a zodpovědnost v celém systému péče o duševně nemocné.

Úlohou, která je z hlediska bezpečí společnosti velmi významná a nemůže jí zastoupit žádný jiný, byť sebemodernější prvek péče, je ochranné léčení. Systém ochranného léčení je nutné také zefektivnit. Ministerstvo zdravotnictví na tom spolu s Ministerstvem spravedlnosti intenzivně pracuje a již má návrh modelu léčby tak, aby byla mnohem bezpečnější pro společnost a zároveň efektivněji pomáhala lidem s duševním onemocněním s nařízenou ochrannou léčbou se uzdravit. Právě v tomto novém systému budou mít psychiatrické nemocnice nezastupitelnou roli a dostanou také větší finanční i metodickou podporu. Již nyní je péče o pacienty v ochranném léčení oproti ostatním intervencím finančně zvýhodněná a plánují se další kroky podpory. Z jejich strany je však nutné brát tento segment péče jako prioritní a s Ministerstvem zdravotnictví i Ministerstvem spravedlnosti spolupracovat.

Takto o tom byli všichni ředitelé přímo řízených organizací, kam spadá i PN Havlíčkův Brod, poučeni. Ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje náročnost práce s touto skupinou pacientů, ale na druhé straně jde o zajištění bezpečnosti našich občanů. I přes výše uvedené však pan ředitel Mašek v posledním roce pacienty s nařízenou ochrannou léčbou odmítal, o čem nás informovalo Ministerstvo spravedlnosti se žádostí o řešení situace. Přiloženo bylo i vyjádření soudních znalců, pro které je tento postup pana ředitele nepochopitelný.

Pan ředitel Mašek navíc v rámci transformačního plánu svého zařízení (tj. plánu postupných změn poskytování péče v PN v souladu s reformou psychiatrické péče) odmítl naplňovat i koncepci ochranného léčení, která je součástí Národního akčního plánu duševního zdraví 2020–2030, tj. strategického dokumentu schváleného vládou ČR.

Taktéž je třeba zdůraznit, že všechny klíčové psychiatrické nemocnice a léčebny jsou přímo řízenými organizacemi Ministerstva zdravotnictví, a toto ministerstvo je gestorem Strategie reformy psychiatrické péče a jedním z hlavních zodpovědných resortů v rámci nyní startující reformy péče o duševní zdraví – je tedy zodpovědné jak za zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví obecně, ale i za implementaci těchto změn, které byly navíc definovány a poté konsensuálně přijaty jak odbornou, tak širokou veřejností. Odborným garantem implementace Strategie reformy psychiatrické péče je Psychiatrická společnost ČLS JEP.

Právě nově se proměňující úloha a zodpovědnost psychiatrických nemocnic je pro celý proces reformy klíčová a je tedy nanejvíc žádoucí, aby vedení nemocnic nově nastavovanému systému prevence a péče přistupovalo proaktivně, tzn. aby ředitelé a vedení nemocnic byli partnery Ministerstva zdravotnictví a spolu s ním hledali cesty, jak změny co nejbezpečněji a nejefektivněji implementovat. V rámci toho potřebujeme ze strany vedení nemocnic komunikaci problémů a potřebujeme jejich racionální pojmenování možných rizik. Pan ředitel Mašek však místo této přínosné spolupráce pouze podporoval obavy svých podřízených ke změně a hledal důvody, proč nelze změny provést, které pak formuloval do opozičních postojů nejenom v rámci své instituce, ale i při setkáních s ostatními řediteli nemocnic.

Psychiatrické nemocnice musí tam, kde je to žádoucí a nutné, aktivně participovat na rozvoji komunitní péče, musí více komunikovat jak se související ambulantní psychiatrickou složkou péče, ale i s navazujícími poskytovateli péče sociální, dále pak být v intenzivním a kooperujícím vztahu s přednemocniční neodkladnou péčí apod.  K tomu jim je Ministerstvo zdravotnictví aktivním partnerem a podporou, což se projevuje kupříkladu v rámci nastavování úhrad se zdravotními pojišťovnami tak, aby byla v průběhu změn udržena ekonomická stabilita těchto institucí a proces byl bezpečný nejenom pro pacienty, ale i pro zaměstnance. I v tomto ohledu byla spolupráce s panem ředitelem Maškem v minulém roce velmi obtížná. Ministerstvo vytvořilo memorandum k akutní péči, kde byla zásadně navýšena úhrada za tuto péči a motivovalo i Psychiatrické nemocnice, aby práci s akutními pacienty, kterou již nyní provádí, legalizovali smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami a do memoranda vstoupily. S tím jsou samozřejmě spojena i kritéria kvality, která budou muset naplňovat, aby si na zvýšenou úhradu dosáhly. Zde to byl právě pan ředitel Mašek, který opakovaně kritéria napadal, a nakonec svým vlivem v Asociaci nemocnic ČR způsobil, že většina Psychiatrických nemocnic do memoranda nevstoupila a nemohla být ekonomicky podpořena.

Níže jsou shrnuty hlavní důvody, které k odvolání pana ředitele Maška vedly. Tyto důvody jsou objektivní a Ministerstvo zdravotnictví je z pozice zřizovatele PN Havlíčkův Brod považuje za závažná pochybení manažerské úlohy pana ředitele. Pan ředitel dostal prostor svůj postup obhájit, což bohužel neučinil a sám navrhnul své odvolání.

  • 20.12. 2019 pan ředitel napsal vyjádření, ve kterém odmítá doporučení Výkonného výboru reformy psychiatrické péče ke svému transformačnímu plánu. Nejzásadnější je odmítnutí doporučení, které vychází ze schválené koncepce nového uspořádání systému ochranného léčení v rámci reformy psychiatrické péče, kde ho odmítá pouze z důvodu, že má jiný názor na koncepci této péče.
  • Začátkem února 2020 jsme dostali zprávu od pracovníků Centra duševního zdraví, že pan ředitel oznámil týmu CDZ stažení lékaře – psychiatra zpátky do Psychiatrické nemocnice od dubna 2020. Toto nyní tedy nenaplňuje personální kritéria a již není Centrem duševního zdraví. Ministerstvo zdravotnictví tak nemůže zajistit udržitelnost projektu podpořeného z Evropských fondů, kdy plnění Strategie reformy psychiatrické péče (vznik CDZ je součástí těchto změn) jako závazného dokumentu Ministerstva zdravotnictví je pochopitelně prioritou.
  • 3.2. 2020 poslal pan ředitel na Ministerstvo zdravotnictví email, kde odmítá běžné ustavené postupy při nasmlouvání akutní péče, o kterých ho informovala pojišťovna. V emailu píše, že dokud mu MZ cestou Výkonného výboru nezajistí jiné podmínky ve smyslu metodické podpory (kterou tento orgán vůbec nemá v gesci), nebude přistupovat ke změně smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ve smyslu jeho rozšíření o vykazování akutní lůžkové péče. Tím své zařízení ochudí o platbu za práci, kterou jeho zaměstnanci již nyní vykonávají.  Přitom ostatní lůžková psychiatrická zařízení tyto změny již realizují, žádný z ředitelů nemocnic při svých manažerských rozhodnutích toto nepožadoval, v této míře detailu již řešil samostatně za pomocí svého managementu.
  • 5.2. 2020 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví dokumentaci a žádost o pomoc s řešením situace od Ministerstva spravedlnosti. V dopise je uvedeno, že pan ředitel v posledním roce odmítá přijímat pacienty k ochrannému léčení, soudy odkazuje na pořadník, který je obsazen do roku 2026, a to i na ochranné léčby sexuologické, pro které má v rámci PN specializovanou péči.
  • 5.2. 2020 Ministerstvo zdravotnictví obdrželo vyjádření Fakultní nemocnice Hradec Králové a záchranné služby královehradeckého kraje, že pan ředitel bez oznámení v listopadu 2019 vypověděl dříve dojednanou spolupráci v rámci krajské koncepce a odmítá přijímat některé akutní dětské pacienty.

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je v rámci reformy péče o duševní zdraví významná tím, že v ní pracuje mnoho vysoce kvalitních lékařů i středního zdravotnického personálu s velkou zkušeností s péčí o lidi s duševním onemocněním.  Nezapojení těchto vysoce kvalifikovaných profesionálů, kteří své zaměstnání berou zodpovědně a provádí ho v nejlepším zájmu těch, o které pečují, do reformního procesu, významně sníží jeho dopad. A ne pouze dopad v rámci kraje Vysočina, ale formou šíření dobré praxe i dopad na celou Českou republiku. Proto PN Havlíčkův Brod potřebuje ředitele, který se ke svým povinnostem bude stavět zodpovědně a podpoří zapojení svých zaměstnanců do reformy tak, aby se v procesu cítili bezpečně a mohli využít své silné stránky, zvýšit své kompetence a tím pomoci lidem s duševním onemocněním dosáhnout co nejvyšší kvality života a zotavení.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA,  ministr zdravotnictví

PhDr. Ivan Duškov, předseda Výkonného výboru pro implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Simona Papežová, gestorka odborné garance projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví

Napsat komentář

Váš e-mail nebude zveřejněn. Požadované položky jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>