Rozpracování strategie (pracovní skupiny)

V rámci rozpracování strategie na jednotlivé detailní plány probíhá řada jednání specializovaných pracovních skupin vytvořených na základě strategických oblastí (viz dokument / prezentace Strategie).

Zadání úkolů pro jednotlivé skupiny definovány ve Strategii RPP jsou následující:

1. Tvorba standardů a metodik – gestor náměstek pro zdravotní péči

 • Vytvořit standardy jednotlivých pilířů psychiatrické péče v ČR a metodiky nutné k vyhodnocování implementace Strategie reformy psychiatrické péče.
 • Akreditační standard Center duševního zdraví
 • Standard akutních psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic
 • Standard psychiatrické ambulantní péče (prosté a rozšířené)
 • Standard následné a dlouhodobé péče (psychiatrické nemocnice)
 • Metodika měření kvality života duševně nemocných (WHO, NÚDZ)
 • Metodika vyhodnocování destigmatizačních programů a aktivit (včetně programů primární a sekundární prevence)
 • Metodika pro měření cost-efektivity intervencí (projekt Ekonomika duševního zdraví, aj.)

2. Rozvoj sítě psychiatrické péče – gestor náměstkyně pro strategie

 • Systémové a dlouhodobě udržitelné ukotvení tzv. Center duševního zdraví
 • Rozvoj sítě akutních oddělení všeobecných nemocnic (nyní 29 z cca 200 všeobecných nemocnic, cílový stav cca dvojnásobek, s ohledem na regionální potřebnost)
 • Rozvoje sítě ambulantních psychiatrů
 • Optimalizace sítě psychiatrických nemocnic – postupná transformace psychiatrických nemocnic by měla vést k rozvoji ostatních pilířů → TRANSFORMACE KAPACIT

3. Humanizace psychiatrické péče – gestor náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace

Je nutno vytvořit standardy humánní kvalitní péče:

 • V psychiatrických nemocnicích
 • V akutních lůžkových odděleních ve všeobecných nemocnicích
 • V CDZ
 • V ostatních ambulantních složkách

Tyto standardy musí obsahovat komplexní pojetí humánní péče, ne redukované jen na materiálně technické vybavení (vztah zdravotnických i nezdravotnických pracovníků k pacientům/klientům, dostatek péče, terapeutické aktivity, přístup k léčbě, možnost výběru léčby, adekvátní personální vybavení kompetentními pracovníky, respektování důstojnosti v nejtěžší krizi, standardní prostředí).

4. Destigmatizace a komunikace – gestor náměstkyně pro strategie & odbor komunikace s veřejností

 • vytvoření parametrů komunikační strategie reformy psychiatrické péče,
 • získání podpory klíčových osob pro úspěšnou reformu psychiatrické péče,
 • vytvoření parametrů destigmatizačních programů, včetně primární a sekundární prevence (které povedou k pozitivní změně majoritní společnosti)
 • změny je třeba změřit (měření míry stigmatizace nyní, v průběhu a po ukončení tranzitní fáze reformy)

Destigmatizační aktivity:

 • průzkum názorů společnosti
 • posuzování stigmatizace v mediích (novinářská cena)
 • stigma, selfstigma (Selfstigma – sebevnímání, ústí v nepožádání o léčbu, v obavu z léčby)
 • stigma – připsané – stereotypy, mýty – cílit na skupiny, které podporují a tvoří stigma
 • vytipovat klíčové mýty dle zahraniční literatury
 • komunikační stereotypy
 • mezinárodní zkušenosti (PCP) – adaptovat účinné programy
 • destigmatizace cílit od mladších, cílit na školy, práce s dětmi obecně
 • stigma na pracovišti – diskriminace diagnosou

Komunikační aktivity:

 • Podpora ambasadorů reformy
 • Lepší nastavení spolupráce s MPSV
 • Šíření dobré praxe
 • Nutné komunikovat reformu jako celek, ne pouze vytrženě redukovat reformu jako vznik CDZ
 • Pravidelná konzistentní komunikace – newslettery, web, atd.

Cílové skupiny:

 • Kraje (radní, vedoucí zainteresovaných odborů)
 • Sdružení
 • Nemocnice
 • NNO
 • Politická reprezentace (semináře v Poslanecké sněmovně a Senátu PČR)
 • Ostatní resorty
 • Média
 • Školy
 • Obecná veřejnost (TV, tisk)

5. Vzdělávání a výzkum – gestor náměstek pro zdravotní péči

Vzdělávání:

 • Sladit vzdělávání s potřebami reformy psychiatrické péče
 • Pregraduální vzdělávání (lékařů, psychologů)
 • Postgraduální vzdělávání (lékařů, psychologů)
 • Celoživotní (lékařů, psychologů)
 • Nelékařských profesí
  • Vzdělávání vzdělavatelů
  • Vzdělávání poskytovatelů péče
  • Vzdělávání navazujících profesí
  • Vzdělávání ostatních složek veřejného života (soudci, státní zástupci, integrovaný záchranný systém, atd.)

Rozpad jednotlivých oblastí:

 • Pregraduální vzdělávání v gesci fakult:

Můžeme dát doporučení, jaký kompetenční profil mají mít absolventi

 • Psychiatrické sestry – vzdělávání:

Certifikovaný kurz pro rekvalifikaci sester z lůžkových zařízení na práci v komunitní péči, měl by být akreditován, následné vzdělávání pro psychiatrické sestry – mohlo by být uhrazeno z rozpočtů EF.

Aktuální problém: nedostatek psychiatrických sester, málo vzdělavatelů (pouze Brno, Havlíčkův Brod, nově Psychiatrická klinika VFN v Praze).

Specializační vzdělávání, vložit modul komunitní péče – na to by se poté akreditovala další zařízení.

 • Vzdělávání praktických lékařů – PS ČLS JEP spolupracuje se Svazem všeobecných lékařů, připravují se standardy, nutná je i systematičnost, povinnost se v této rovině vzdělávat.
 • Vzdělávání psychiatrů v rámci atestačního vzdělávání i v komunitní péči
 • Lékaři – zvýšit atraktivitu povolání v oboru psychiatrie
 • Vzdělávání navazujících profesí – policie, soudy, politici, novináři, úředníci ve státní správě, učitelé
 • Peer lektoři

Kompetenční profil jednotlivých pracovníků – lze dohledat a využít kostru z mezinárodních zkušeností (NÚDZ)

Výzkum:
 • Výzkumné projekty – Kvalita života, míra stigmatu, EKODUZ a další
 • Musí být i ekonomické výstupy výzkumy v oblasti sociální i zdravotní
 • Měření efektivity destigmatizačních kampaní
 • NÚDZ (Národní ústav duševního zdravé: klíčová role – zajištění podkladů, měření, vyhodnocování)
 • TAČR- mapuje veškeré strategie v jednotlivých resortech a z nich v budoucnu odvodí nároky na výzkum v ČR
Úkoly:
 • Analýza současných kurikul a předložení návrhu změny ve výše definovaných oblastech (PS ČLS JEP, NÚDZ)
 • Určení nutných oblastí výzkumu v oblasti duševního zdraví (v souladu se Strategií, NÚDZ)

6. Legislativní změny – gestor náměstek pro legislativu a právo

Zadání pro pracovní skupinu:
 • Provést analýzu dopadů a přínosů přijetí samostatného zákona o duševním zdraví vs. novelizace či úprava stávajících právních předpisů s ohledem na změny uvedené ve Strategii reformy psychiatrické péče

7. Udržitelné financování – gestor náměstek pro zdravotní pojištění

Zadání pro pracovní skupinu:
 • Definice kroků a opatření vedoucích k dlouhodobě udržitelnému financování psychiatrické péče (s ohledem na nový, reformovaný systém).
  • Předpokladem pro efektivní a kvalitativně lepší péči je celkové navýšení finančních toků směřujících do péče o duševně nemocné (v první fázi inkrementální zvyšování objemu financí do roku 2020)
 • Je třeba řešit financování celého systému komplexně, aby byl propojený a koordinovaný
 • Definice modelu dlouhodobě udržitelného financování Center duševního zdraví
 • Definice modelu financování:
 • Lůžkové péče (akutní a následná)
 • Revize stávajícího systému úhrad v ambulantní péči, definice nových výkonů s ohledem na podporu komunitní péče
 • Definice modelu financování CDZ

8. Meziresortní spolupráce – gestor náměstkyně pro strategie

 • Definovat resorty a instituce, které jsou / mají být přímo angažovány v péči o duševně nemocné
 • Definovat jejich zodpovědnosti a témata v oblasti péče o duševně nemocné
 • Meziresortní témata SRPP

9. Prevence – gestor náměstek pro zdravotní péči

 • Vytvořit a aplikovat metodiky pro primární, sekundární a terciární prevenci v psychiatrii