Tvorba strategie

 

Metodický přístup k přípravě strategie

Rozsáhlá reforma jako tato vyžaduje strategický přístup, proto Ministerstvo zdravotnictví při navrhování Strategie reformy psychiatrické péče postupovalo podle Metodiky přípravy veřejných strategií (více o metodice naleznete na stránkách Veřejné strategie).

Organizační schéma

V současné době je personální obsazení řízení projektu následující:

Zadavatelem tvorby Strategie reformy psychiatrické péče (SRPP) je ministr zdravotnictví ČR,
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

Gestorem a předsedkyní Řídícího výboru SRPP je náměstkyně ministra zdravotnictví ČR pro strategie, Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA.

Koordinátorem Strategie RPP je Ing. Martin Doležal z odboru koncepcí a strategií Ministerstva zdravotnictví.

 

Členové Řídícího výboru pro tvorbu Strategie:

 • Náměstkyně člena vlády, JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
 • Náměstek pro zdravotní péči, prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.
 • Náměstek pro ekonomiku a přímo řízené organizace, Ing. Petr Landa
 • Náměstek pro zdravotní pojištění, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
 • Náměstek pro legislativu a právo, JUDr. Radek Policar
 • Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP, MUDr. Martin Hollý
 • Ředitel odboru evropských fondů
 • Ředitel odboru zdravotních služeb, MUDr. Jan Marounek, MBA

Členové Pracovní skupiny:

 1. předseda PS ČLS JEP – MUDr. Martin Hollý
 2. zástupce PS ČLS JEP – Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
 3. zástupce ambulantní psychiatrické péče – MUDr. Juraj Rektor
 4. zástupce NNO – Pavel Novák
 5. zástupce uživatelů psychiatrické péče – Jan Jaroš
 6. zástupce MPSV (vedoucí oddělení koncepcí sociálních služeb) – Mgr. Jan Vrbický
 7. zástupkyně VZP – JUDr. Lenka Havlasová
 8. zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven – MUDr. Irena Vágnerová, MBA
 9. zástupce České asociace sester – Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
 10. zástupce Asociace krajů ČR – MUDr. Jan Tuček, Ph.D.
 11. zástupci Ministerstva zdravotnictví:
  • ředitel Odboru evropských fondů
  • ředitel Odboru zdravotních služeb – MUDr. Jan Marounek, MBA
  • ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním – Ing. Helena Rögnerová
  • ředitel Odboru finančního – Ing. Petr Salák
  • ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání – Mgr. Alice Strnadová, MBA
  • ředitel Odboru vědy a lékařských povolání – Mgr. Zbyněk Podhrázký
  • zastupující ředitel Odboru koncepcí a strategií – Ing. Martin Doležal
  • vedoucí Oddělení strategické projektové kanceláře – Ing. Daniela Matějková
  • MUDr Simona Papežová – Odbor zdravotních služeb
  • Bc. Vanda Horná – Odbor koncepcí a strategií

(Organigram zde.)

Tým pro tvorbu strategie (stav k 1. 9. 2015):

V Pracovní skupině přípravy strategie jsou zastoupeni klíčoví aktéři, kteří ovlivňují konkrétní nastavení systému psychiatrické péče. Jelikož její složení nemusí ze 100 % pokrývat všechny dotčené skupiny či naopak některé segmenty systému pokrývá nedostatečně, v souladu s Metodikou jsme ustanovili další výkonnou organizační strukturu, která je označována jako „Tým pro tvorbu strategie“. Jeho složení k 1. 9. 2015 je následující (v abecedním pořadí):

 1. MUDr. Marta Holanová – Ambulantní psychiatrička
 2. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. – Česká alzheimerovská společnost
 3. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. – Psychiatrické centrum Praha a Národní ústav duševního zdraví
 4. MUDr. Pavla Hellerová – Psychoterapeutická sekce PS ČLS JEP
 5. MUDr. Erik Herman, Ph.D. – Sekce ambulantních psychiatrů PS ČLS JEP
 6. Mgr. Hana Jahnová, PhDr. Karel Koblic – Asociace klinických psychologů ČR
 7. Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. – Gerontopsychiatrická společnost
 8. Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. – přednosta Psychiatrické kliniky – FN Brno
 9. Ing. Dana Kolářová, MBA – zástupkyně psychiatrických nemocnic
 10. Bc. Blanka Novotná – zástupkyně České asociace sester
 11. Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. – Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP
 12. Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. – Sekce pro poruchy příjmu potravy PS ČLS JEP
 13. MUDr. Ondřej Pěč – Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP a ESET
 14. MUDr. Petr Popov – Společnost pro návykové nemoci PS ČLS JEP
 15. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – PS ČLS JEP, Psychiatrická klinika VFN, Praha
 16. Mgr. Pavel Říčan – Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
 17. MUDr. Václav Šmatlák – Praktičtí lékaři
 18. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. – Sekce lůžkové psychiatrie PS ČLS JEP
 19. Mgr. Barbora Wenigová – Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
 20. Ing. Josef Závišek – Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR
 21. Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. – Česká lékařská komora
 22. Zuzana Černá – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR